پرداخت الکترونیک سپهر

سوالات متداول

افراد حقیقی اتباع ایرانی/ اتباع بیگانه

 • کپی شناسنامه / کپی کارت خانوار
 • کپی پشت و روی کارت ملی / کپی گذرنامه
 • جواز کسب یا گواهی بانک
 • قبض تلفن ثابت

افراد حقوقی اتباع ایرانی / اتباع بیگانه

 • کپی اساسنامه
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه
 • کپی پشت و روی کارت ملی اشخاص دارای  حق امضا / کپی کارت خانوار اشخاص دارای  حق امضا
 • کپی شناسنامه اشخاص دارای حق امضا/ کپی گذرنامه اشخاص دارای  حق امضا
 • قبض تلفن ثابت

         مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> منوی پذیرنده >> وارد کردن رمز پذیرنده >> گزارش تراکنش را دریافت می نماییم.

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان >> منوی پذیرنده>> گزارشات >> چاپ آخرین تراکنش

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> منوی پذیرنده >> خرید و ذخیره شارژ >> خرید شارژ>> انتخاب شارژ

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان >> منوی پذیرنده >> منوی گزارشات

مراجعه به منوی فهرست بر روی دستگاه کارتخوان>> مشتری >> تسویه حساب

 • مراجعه پذیرنده به بانک مربوطه تکمیل فرم تغییر حساب
 • تایید و ممهور نمودن فرم توسط شعبه
 • ارسال فرم توسط شعب بانک به شماره مرکز تماس ۱۶۸۶

       دریافت تایید از مرکزتماس پرداخت الکترونیک سپهر

پیمایش به بالا