پرداخت الکترونیک سپهر

ادامه موفقیت‌های پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش‌های شاپرک

روند موفقیت آمیز پرداخت الکترونیک سپهر در گزارش‌های شاپرک همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، بر طربق گزارش اقتصادی آذرماه شرکت شاپرک در آذرماه همانند ماه گذشته پرداخت الکترونیک سپهر جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های پرداخت الکترونیک سپهر در آذرماه ۰.۰۱۲درصد است که در آبان ماه ۰.۰۰۶درصد بوده است.

همچنین جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که سهم تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر در آذرماه ۵/۳۷درصد است و شرکت در این شاخص بهترین عملکرد را نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته است

پیمایش به بالا