پرداخت الکترونیک سپهر

درگاه پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت اینترنتی- IPG

سیســتمی کــه امــکان پرداخــت و تراکنش هــای مالــی در فضــای مجــازی و در بســتر اینترنــت را فراهــم می کنــد.

ویژگی هـا و خدمـات درگاه پرداخـت اینترنتـی پرداخـت الکترونیک سـپهر IPG:
  • امکان پرداخت شناسه دار
  • قابلیت اتصال به چندین حساب
  • سیستم های متنوع گزارش دهی آنلاین SFTP / Portal / API
  • تسهیم وجه در زمان ارسال تراکنش (پویا و ثابت)
  • وب سرویس ثبت و ویرایش پذیرندگان پشتیبانی شده
  • سرویس تسویه مستقیم
  • ارائه ماژول های سازگار با انواع سیستم های فروشگاه ساز (پلاگین یا افزونه)
  • استرداد وجه تراکنش – Rollback/Refund

تطبیــق شــماره کارت، کـد ملـی، شـماره تلفـن همـراه ثبـت شـده در بانـک هنــگام تراکنــش

تطبیـق کـد ملـی بـا شـماره کارت هنــگام تراکنــش

پیمایش به بالا