پرداخت الکترونیک سپهر

اسامی برندگان ۲۴ تا ۲۶ مرداد ماه

اسامی برندگان ۲۴مرداد

عایشه شمسی           میرآباد

غلامرضا مسلم طالبی              قم

ولی تلاوتی              تهران

طاهر درویشی         مهاباد

جواد بیرجندی         مشهد

داود دوست              اسلامشهر

فائق مصطفی پور    بوکان

مریم گروگیان          سیریک

نجمه حاج حسینی سخویدی      یزد

فردین یاری              کرمانشاه

 

اسامی برندگان ۲۵ مرداد

حسین عزیزی          ورامین

نظر علی علی اکبر علی محمد باقری جعفری باقری               مشهد

رضا صادقی ورجانی              تهران

محمد حسین عابد      سبزوار

محمد بصیر رضایی ساوه

زهرا میرزا علی سه شاهی      اقبالیه

محمد عسگری         گلوگاه

عباس آغاز               تهران

حسین بذرافیل آبادی فارسان

عزیز ترکمانی نژاد میناب

اسامی برندگان ۲۶ مرداد

میثم بیات اراک

هادی کشتکاران       شیراز

نبی اله جاوید           تهران

محمد عفتی قزلگچی تهران

علم محمدی              سرباز

علی گرجیان الهایی  اهواز

رسول بیوک            شیراز

علی اصغر ابراهیم چهارم        تبریز

فرهاد باریکانی        باقرشهر

حسین رابط           زنجان

 

پیمایش به بالا