پرداخت الکترونیک سپهر

بازدید مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از سرپرستی شعب بانک صادرات خراسان رضوی

حمزه آقابابایی مدیرعامل پرداخت الکترونیک سپهر از سرپرستی شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سپهر، بازدید مدیرعامل پاس از سرپرستی شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی با همراهی دکتر دباغ مدیر سرپرستی بانک صادرات استان، آقای البرز معاون بانک صادرات استان، خانم منتظری معاون امور اجرایی و آقای امیدوار معاون عملیات این شرکت صورت گرفت.
مدیرعامل پاس ضمن بازدید از سرپرستی شعب بانک صادرات استان خراسان رضوی نسبت به برنامه ریزی جهت افزایش پایانه فروشگاهی تا پایان سال جاری، توسعه پایانه فروشگاهی و درگاه های پرداخت در مناطق دارای پتانسیل استان تاکید کرد.

خراسان رضوی
در ادامه این سفر، آقابابایی در دیداری که با مدیران بانک صادرات استان خراسان رضوی داشت ضمن ارائه گزارش عملکرد یکسال گذشته شرکت به برنامه های آتی پرداخت الکترونیک سپهر در حوزه دستگاه های کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی اشاره کرد.
همچنین پروژه های خاص از دیگر موضوعات قابل توجه در این نشست بود که طرفین نسبت به توسعه و پیشبرد آن تاکید کردند.

پیمایش به بالا