پرداخت الکترونیک سپهر

تمام بخش های زنجیره معدن ظرفیت سرمایه گذاری را دارند

با ورود بخش خصوصی به حوزه معدن شرایط برای رشد ارزش افزوده فراهم خواهد شد.

به گزارش سایت شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادارت دکتر غریب پور مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات در جلسه با مدیران شرکت گروه مالی  اظهار داشت: تمام بخش های زنجیره معدن از اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و ظرفیت بزرگ شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی  قابل سرمایه گذاری است.

وی عنوان کرد: با ورود بخش خصوصی به چرخه معدن ظرفیت عظیم معادن  کشور که در حال حاضر حدودا ۵۰۰میلیون تن استخراج دارد,  بیشتر شده و شرایط برای رشد ارزش افزوده  در این بخش فراهم خواهد شد.

در ادامه این جلسه  مقرر گردید با توجه به جهت گیری گروه مالی سپهر صادرات برای سرمایه گذاری در بخش معدن و نظر به تجارب و ظرفیت های موجود گروه مالی در حوزه معدن، کمیته سرمایه گذاری شرکت با مطالعه و بررسی هزینه ها و اولویت های سرمایه گذاری در بخش معدن را مشخص و ارائه نماید.

منبع: سایت گروه مالی سپهر

پیمایش به بالا