پرداخت الکترونیک سپهر

رشد پاس در ۴ شاخص صنعت پرداخت

آخرین گزارش شاپرک از آمارهای صنعت پرداخت تا شهریور ۱۴۰۱ حکایت از ثبات و رشد شاخص های مهم پرداخت الکترونیک سپهر(پاس) در ۶ ماه نخست سال جاری دارد.

این شرکت در شاخص سرانه تراکنش از عدد ۳۹/۱۷۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ با رشدی نزدیک به ۲۶ درصد به عدد ۷۵/۲۲۰  در شهریور ماه سال جاری رسیده است.

در شاخص سرانه مبلغ تراکنش پرداخت الکترونیک سپهر از ۳۲/۵۹۶ به عدد ۳۶/۸۲۹ در شهریور ماه رسید و شاهد رشدی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به فروردین ماه سال جاری بود.

پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص اثربخشی مبلغ رشد بیش از ۶ درصدی را تجربه کرد. بر اساس آمارهای شاپرک، این شاخص در فروردین ۱۴۰۱ عدد ۴۹۷/۰ را نشان می دهد که در شهریور ماه به عدد ۵۳۰/۰ رسیده است.

علاوه بر این؛ شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بر اساس گزارش های شاپرک در شهریور ماه ۱۴۰۱ رتبه اول شرکت های صنعت پرداخت کشور را در شاخص پایانه های کم و فاقد تراکنش دارد که بهترین آمار در بین ۱۲ شرکت فعال صنعت می باشد.

 

پیمایش به بالا