پرداخت الکترونیک سپهر

سفر استانی مدیر عامل پاس به استان کرمان

دکتر حمزه آقابابایی مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر،در ادامه بازدیدهای خود در جلسات هم اندیشی استان کرمان شرکت کرد. در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران امور شعب و مدیران حوزه ها و روسای شعبه های بانک معظم صادرات ایران در استان کرمان برگزار شد، بر هم افزایی و استفاده از پتانسیل های مشترک تاکید شد.

در این جلسه ضمن بررسی چالش ها و موانع راهکارهای عملیاتی مورد توافق قرار گرفت و در خصوص برنامه ریزی اجرایی آن بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در خصوص تقویت مرکز این استان و ایجاد و راه اندازی باجه هایی برای شهر جیرفت در استان کرمان برای خدمات رسانی کیفی و سریع پیشنهادهایی مطرح و مقرر شد پس از بررسی نهایی اجرایی شود.

پیمایش به بالا