پرداخت الکترونیک سپهر

صدرنشینی پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص‌های شاپرک

جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر در شاخص های خطای پذیرندگی و دستگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش پیش تاز است.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر در ماه فروردین با رقمی برابر

با ۰/۰۰۸ درصد بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است.

این عدد در اسفند ماه ۰.۰۱۱% بوده که در فرودین ماه ۱۳۹۹ به  ۰/۰۰۸% رسیده است.

این در حالی است که در خصوص کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش، ۵/۶۰درصد  از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.

پیمایش به بالا