ورود پرداخت الکترونیک سپهر به کانال ۵% از سهم بازار مبلغ تراکنش

تحقق هدف رشد ٢درصدی از سهم بازار مبلغ تراکنش ها طی یکسال
به نقل از گزارش اقتصادی شاپرک در مردادماه ١۴٠٢، سهم مبلغی تراکنش های پرداخت الکترونیک سپهر به ۵/١۵% افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، این شرکت روند صعودی در سهم خود از بازار پرداخت الکترونیک کشور را طی یکسال گذشته آغاز نموده و در مرداد ماه ١۴٠٢ با سهم ۵/١۵ درصد وارد کانال پنج درصدی از سهم بازار شد.
پرداخت الکترونیک سپهر در مسیر تحقق اهداف یکساله خود طبق برنامه تدوین شده توانست رشد قریب به ٢% از سهم بازار مبلغ تراکنش در صنعت را به دست آورد و در همین راستا بیشترین نرخ رشد در سهم ابزار اینترنتی تراکنش دار به میزان ٩/۶۴% ، بیشترین نرخ رشد در سهم مبلغ تراکنش اینترنتی به میزان ٧/۵٧% و رشد قابل ملاحظه در سهم مبلغ تراکنش خرید به میزان ١/۶۵% را کسب کرده است که این تغییرات در این بازه زمانی بیانگر جهش سپهر در صنعت پرداخت کشور می باشد.
سپهر در برنامه توسعه کسب و کار خود تا پایان آذرماه ١۴٠٢، هدف رشد مستمر را در پیش گرفته است که در این خصوص استراتژی های بازاریابی به صورت یکپارچه فی مابین بانک معظم صادرات ایران و این شرکت در حال اجرا می باشد.
اسکرول به بالا