پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان پیشتاز است

پرداخت الکترونیک سپهر در تعداد دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان در جایگاه نخست قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، طبق گزارش اقتصادی اسفند ماه شاپرک، ۴/۶۸ درصد از کل کارتخوانهای فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آن شامل می‌شوند.

این عدد در بهمن ماه ۵/۲۸% بود که در اسفند ماه به  ۴/۶۸%رسید.

همچنین جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک حاکی از این است که  شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” همزمان بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته‌است.

پیمایش به بالا