پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت الکترونیک سپهر همچنان پیشتاز است

پیشتازی پرداخت الکترونیک سپهر در کاهش خطای پذیرندگی و کمترین تعداد دستگاه‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر طبق گزارش بهمن ماه شاپرک، ۵/۲۸ درصد از کل کارتخوانهای فعال سیستمی شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” را کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی شامل شدند.

همچنین جدیدترین گزارش شاپرک حاکی از آن است که در ماه بهمن همانند ماه گذشته شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” جایگاه نخست در بهترین عملکرد از منظر نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را به دست آورده است.

نسبت خطای پذیرندگی این شرکت در دی ماه ۰/۰۲۱%  بوده که این عدد با کاهش ۰/۰۰۸%- به عدد ۰.۰۱۳% رسیده است.

پیمایش به بالا