پرداخت الکترونیک سپهر

پرسنل پرداخت الکترونیک سپهر دوز اول واکسن را دریافت کردند

پیرو مساعدت ها و پیگیری های مهندس بابک رهنماپور مدیرعامل این شرکت نیمه شهریور پرسنل پرداخت الکترونیک سپهر واکسن دریافت کردند.
نیمه شهریور تعداد زیادی از پرسنل پرداخت الکترونیک سپهر اولین دوز واکسن خود را دریافت کردند.
در پی دغدغه مهندس بابک رهنماپور مدیر عامل این شرکت بابت سلامتی پرسنل شرکت، خصوصا همکاران پشتیبان که به دلیل مراودات کاری زیاد، در معرض خطر بیشتری هستند  نیمه شهریور ماه کارکنان این شرکت دوز اول واکسن را دریافت کردند.
در طول مدتی که از شروع بیماری کرونا می گذرد، شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با اعمال دورکاری و شیفت بندی و تغییر ساعت کاری سعی کرد که بدون لطمه خوردن به خدمات شرکت، پرسنل کمتر در معرض خطر بیماری قرار بگیرند.
همچنین اواسط مهر ماه نیز این شرکت دوز دوم را دریافت خواهند کرد.

پیمایش به بالا