پرداخت الکترونیک سپهر

پیشتازی پرداخت الکترونیک سپهر در بهبود شاخص اثربخشی

پرداخت الکترونیک سپهر پیشتاز شاخص اثربخشی شرکت‌های psp کشور در آخرین گزارش شاپرک شد. این در حالیست که این شرکت در دو شاخص دیگر نیز همچون ماه های گذشته بهترین عملکرد را در سطح شرکت های حوزه پرداخت داشته است.

شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی این شرکت در اردیبهشت ماه با بهبود و روند رو به رشد همراه بود.

به گزارش روابط عمومی پرداخت الکترونیک سپهر، بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی بین شرکت های psp در اردیبهشت ماه ۹۹ به این شرکت تعلق گرفت.

بیشترین تغییر در میزان شاخص اثربخشی کارتخوانهای فروشگاهی فعال سیستمی در اردیبهشت ماه ۹۹ نسبت به ماه گذشته در شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با ۰/۰۸۹ واحد افزایش گزارش شده است. جدیدترین گزارش شرکت شاپرک حاکی از آن است که پرداخت الکترونیک سپهر همچنان در نسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها و تعداد دستگاه های کم و فاقد تراکنش جایگاه نخست را دارد.

بنابراین گزارش در ماه اردیبهشت شرکت “پرداخت الکترونیک سپهر” با رقمی برابر با  ۰/۰۰۸درصد، بهترین عملکرد از منظرنسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را داشته است.

شایان ذکر است پرداخت الکترونیک سپهر تنها ۶/۰۵درصد کارتخوانهای کم تراکنش و فاقد تراکنش را داراست که در این نظرسنجی نیز در جایگاه نخست قرار دارد.

 

پیمایش به بالا