پرداخت الکترونیک سپهر

چشم انداز

 

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر به عنوان شرکتی سرآمد، چابک، يادگيرنده، مبتکر، خلاق و پويا؛ با وسیع ترین و به روزترین ابزارها وشبکه‌های پرداخت؛ با ارائه بهترین محصولات، سریعترین و با کیفیت ترین خدمات؛ با ستادی متخصص، نخبه، جوان و با تجربه و به کارگیری کارکنان بهره ور و کارامد؛ به عنوان انتخاب اول مشتریان؛ در ایران و جهان خواهد درخشید.

 

 

 

بیانیه ماموریت

 

بیانیه ماموریت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از سوی مدیرعامل اعلام گردید.

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بر آن است تـا براي نيل به چشم‌انداز مطلوب خود بــا ارائــه راه حل هــای جامع و متنوع و نوآورانه مبتنــی بــر پرداخــت الکترونیــک، بــه اتــکا گنجینــه ارزشــی دانــش وتخصص کارکنــان خــویش و بهره مندی از متخصصان صنعت، ضمــن برخــورداری از ســود منطقــی، ارتقــا ســطح تکنولــوژی داخلــی، رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات و بهداشــت کاری و حفظ محیط زیست و رعایت و انجام مسئولیت های اجتماعی با توسعه زیرساخت ها و ابزارهای پرداخت در جهــت کســب رضایــت و منافع مشــتریان و ذینفعان، ارائــه خدمــت نمایـد.

مأموريت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، عبارت انــد از «ارائــه راه حل هــای جامــع و چندکانالــه و متنوع و نوآورانه پرداخــت الکترونیــک»، «ارائه خدمــات بــه کلیــه بانک هــا و مؤسســات مالــی در ایــران و آسیا»، «تأمیــن ســود و رعایــت متــوازن منافــع کلیــه ذی نفعــان (مشــتریان، صاحبــان ســهام، کارکنــان، دســتگاه های نظارتــی و دولــت)» و «جلــب رضایــت پذیرنــدگان از طریــق محصــولات و خدمــات پایــدار، ایمــن و نوآورانــه» و «پژوهش و جذب سرمايه‌هاي لازم در امر توسعه خدمات پرداخت» می باشد.

خدمات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر،  تامین و ارائه و گسترش ابزارها و شبکه پرداخت الکترونیک مبتنی بر راه حل های جامع، متنوع و نوآورانه در کلیه سطوح برای مشتریان خویش براساس تامین نياز و سليقه آنان،  توسعه و آموزش منابع انساني پرداخت الکترونیک سپهر است.

مشتريان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کليه کارکنان شرکت، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دارندگان کارت های بانکی، پذیرندگان ابزارهای پرداخت الکترونیک و سهامداران حقوقی و حقیقی شرکت می باشند.

بازار شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کليه افراد، شرکت ها، سازمان ها، اصناف و … بالقوه و بالفعل استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیک در ایران، منطقه خاورميانه، آسيا و جهان است.

.

.

.

ارزش‌های بنیادین

 

اصـول ارزشـي و بنیادین نهايي شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
يک سازمان قابل اعتماد باشيم.
 • پرداخت الکترونیک سپهر يک خانواده است. صداقت و اعتماد متقابل بين همه کارکنان آن وجود دارد.
 • فضاي رقابت سالم در کليه واحدهاي شرکت وجود دارد.
 • ايمني کارکنان يکي از دستاوردهاي کليدي پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • وقت‌شناس بودن، حضور به‌موقع در سر کار و داشتن برنامه زماني منظم در انجام امور به وضوح مشاهده مي‌گردد.
 • گفتار و رفتار توهين‌آميز و تحقير‌آميز وجود ندارد.
 • محافظه‌کاري در پرداخت الکترونیک سپهر جايگاهي ندارد و افراد شفاف و بدون واهمه نظرات خود را بيان مي‌کنند.
 • نشان تجاري پرداخت الکترونیک سپهر آرامش‌بخش است.
 • پذیرنده و مشتری «فصل‌الخطاب» است؛ با پذیرندگان و مشتریان خوب رفتار کنيم.
 • تکريم ارباب رجوع در پرداخت الکترونیک سپهر مشهود است.
 • تمامي امور، تصميمات و خدمات براساس اصول مشتري محوري اجرا مي‌شوند.
 • سطح انتظارات مشتريان ما پوياست؛ ما بطور مداوم به آن‌ها متعهد مي‌شويم.
 • نيازها، علائق و سلايق مشتريان پيش‌بيني مي‌شوند.
 • جمع‌آوري و پيگيري مداوم انتقادات، پيشنهادها و شکايات مشتريان، يکي از ارزش‌هاي اساسي پرداخت الکترونیک سپهر است و آن‌ها را بدون پاسخ نمي‌گذارد.
 • به اين جمله معتقديم: هر خدمتي که انجام مي‌دهيم، به خودمان بازمي‌گردد.
 • ما خدمت به مردم را وظيفه الهي خود مي‌شماريم.
 • ما امنیت، سرعت و کیفیت تراکنش مشتریان را تضمين مي‌کنيم.
 • فرهنگ استراتژيک داشته باشيم و پرداخت الکترونیک سپهر را به سازماني استراتژي‌محور تبديل کنيم.
 • واقع‌بيني، انتقادپذيري، قانع نبودن به وضع موجود و ميل به بهبود مستمر از جمله صفات پسنديده کليه کارکنان شرکت است.
 • به ارزيابي عملکرد کارکنان اهميت داده شده و تنها عامل ارتقاء‌ افراد است.
 • نوگرايي، نوآوري، خلّاقيت و تحول گرايي از ارکان جدايي‌ناشدني پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • تمام کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر چشم‌انداز و مأموريت تدوين‌شده را درک مي‌کنند و تمامي استعدادها و توانايي‌هايشان را در جهت رسيدن به آن بکار مي‌گيرند.
 • اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت بطور مستمر به کارکنان گوشزد مي‌شود و در سرلوحة کار آن‌ها قرار مي‌گيرد.
 • جوان‌گرايي، نخبه گرایی، بهره وری مستمر و تخصص گرایی از سياست‌هاي منابع انساني پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • تبعيض‌زدايي جزو اصول ارزشي پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • با بکارگيري روش‌هاي منطقي در تعامل اعضاء با يکديگر، کار گروهي در پرداخت الکترونیک سپهر نهادينه شده است.
 • به ارتقاء فرهنگ جامعه و جايگاه ملّي ايران کمک کنيم.
 • کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر خود را در مقابل اجتماع مسئول مي‌دانند و اين مسئوليت‌پذيري اجتماعي موجب افزايش اثربخشي کارها و تلاش و کوشش بيشتر آنان شده است.
 • با تلاش پرداخت الکترونیک سپهر ، کمیت و کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در ایران ارتقاء مي‌يابد.
 • با تلاش پرداخت الکترونیک سپهر در راستاي ترويج فرهنگ پرداخت الکترونیک تردد شهری وترافيک و مصرف سوخت کاهش مي‌يابد.
 • «حفظ محیط زیست» با گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیک شهرت ماست.
 • با تلاش کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر در راستاي بهبود مستمر کارها، رضایت مردم از انجام خدمات مالی و پرداخت الکترونیک ارتقاء مي‌يابد.
 • هيچ‌گاه کار غيرقانوني يا نامناسب که لطمه به سازمان وارد کند انجام ندهيم.
 • محرمانگی اطلاعات مربوط به مشتريان، کارکنان و سازمان حفظ مي‌شود.
 • از فعّاليت‌هايي که در تضاد با وظايف سازماني است و يا منجر به کاهش عملکرد سازمان مي‌شود خودداري مي‌شود.
 • تصميمات، منطقي و بدون توجه به روابط دوستي يا منافع شخصي اتخاذ مي‌شوند.
 • اموال و منابع شرکت، در جهت منافع شخصي و يا هدف‌هاي نامناسب ديگر به کار گرفته نمي‌شود.
 • پذيرش هر نوع رشوه، رشوه‌خواري و پارتي‌بازي جايي در پرداخت الکترونیک سپهر ندارد.
 • از اجراي انفراديِ کاري که مي‌تواند بصورت گروهي انجام شود، پرهيز مي شود.
 • موفقيت ذي‌نفعان ما موفقيت ماست.
 • ارزش‌ها و انتظارات پرداخت الکترونیک سپهر براي ذي‌نفعان توصيف شده و با آن‌ها مکاتبات و ارتباطات دوستانه، صادقانه و عادلانه برقرار مي‌شود.
 • موفقيت ذي‌نفعان، موفقيت پرداخت الکترونیک سپهر تلقّي مي‌شود.
اسکرول به بالا