پرداخت الکترونیک سپهر

چشم انداز

 

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر به عنوان شرکتی سرآمد، چابک، یادگیرنده، مبتکر، خلاق و پویا؛ با وسیع ترین و به روزترین ابزارها وشبکه‌های پرداخت؛ با ارائه بهترین محصولات، سریعترین و با کیفیت ترین خدمات؛ با ستادی متخصص، نخبه، جوان و با تجربه و به کارگیری کارکنان بهره ور و کارامد؛ به عنوان انتخاب اول مشتریان؛ در ایران و جهان خواهد درخشید.

 

 

 

بیانیه ماموریت

 

بیانیه ماموریت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر از سوی مدیرعامل اعلام گردید.

شرکت پرداخت الکترونیک سپهر بر آن است تـا برای نیل به چشم‌انداز مطلوب خود بــا ارائــه راه حل هــای جامع و متنوع و نوآورانه مبتنــی بــر پرداخــت الکترونیــک، بــه اتــکا گنجینــه ارزشــی دانــش وتخصص کارکنــان خــویش و بهره مندی از متخصصان صنعت، ضمــن برخــورداری از ســود منطقــی، ارتقــا ســطح تکنولــوژی داخلــی، رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات و بهداشــت کاری و حفظ محیط زیست و رعایت و انجام مسئولیت های اجتماعی با توسعه زیرساخت ها و ابزارهای پرداخت در جهــت کســب رضایــت و منافع مشــتریان و ذینفعان، ارائــه خدمــت نمایـد.

مأموریت شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، عبارت انــد از «ارائــه راه حل هــای جامــع و چندکانالــه و متنوع و نوآورانه پرداخــت الکترونیــک»، «ارائه خدمــات بــه کلیــه بانک هــا و مؤسســات مالــی در ایــران و آسیا»، «تأمیــن ســود و رعایــت متــوازن منافــع کلیــه ذی نفعــان (مشــتریان، صاحبــان ســهام، کارکنــان، دســتگاه های نظارتــی و دولــت)» و «جلــب رضایــت پذیرنــدگان از طریــق محصــولات و خدمــات پایــدار، ایمــن و نوآورانــه» و «پژوهش و جذب سرمایه‌های لازم در امر توسعه خدمات پرداخت» می باشد.

خدمات شرکت پرداخت الکترونیک سپهر،  تامین و ارائه و گسترش ابزارها و شبکه پرداخت الکترونیک مبتنی بر راه حل های جامع، متنوع و نوآورانه در کلیه سطوح برای مشتریان خویش براساس تامین نیاز و سلیقه آنان،  توسعه و آموزش منابع انسانی پرداخت الکترونیک سپهر است.

مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کلیه کارکنان شرکت، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دارندگان کارت های بانکی، پذیرندگان ابزارهای پرداخت الکترونیک و سهامداران حقوقی و حقیقی شرکت می باشند.

بازار شرکت پرداخت الکترونیک سپهر، کلیه افراد، شرکت ها، سازمان ها، اصناف و … بالقوه و بالفعل استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیک در ایران، منطقه خاورمیانه، آسیا و جهان است.

.

.

.

ارزش‌های بنیادین

 

اصـول ارزشـی و بنیادین نهایی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر
یک سازمان قابل اعتماد باشیم.
 • پرداخت الکترونیک سپهر یک خانواده است. صداقت و اعتماد متقابل بین همه کارکنان آن وجود دارد.
 • فضای رقابت سالم در کلیه واحدهای شرکت وجود دارد.
 • ایمنی کارکنان یکی از دستاوردهای کلیدی پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • وقت‌شناس بودن، حضور به‌موقع در سر کار و داشتن برنامه زمانی منظم در انجام امور به وضوح مشاهده می‌گردد.
 • گفتار و رفتار توهین‌آمیز و تحقیر‌آمیز وجود ندارد.
 • محافظه‌کاری در پرداخت الکترونیک سپهر جایگاهی ندارد و افراد شفاف و بدون واهمه نظرات خود را بیان می‌کنند.
 • نشان تجاری پرداخت الکترونیک سپهر آرامش‌بخش است.
 • پذیرنده و مشتری «فصل‌الخطاب» است؛ با پذیرندگان و مشتریان خوب رفتار کنیم.
 • تکریم ارباب رجوع در پرداخت الکترونیک سپهر مشهود است.
 • تمامی امور، تصمیمات و خدمات براساس اصول مشتری محوری اجرا می‌شوند.
 • سطح انتظارات مشتریان ما پویاست؛ ما بطور مداوم به آن‌ها متعهد می‌شویم.
 • نیازها، علائق و سلایق مشتریان پیش‌بینی می‌شوند.
 • جمع‌آوری و پیگیری مداوم انتقادات، پیشنهادها و شکایات مشتریان، یکی از ارزش‌های اساسی پرداخت الکترونیک سپهر است و آن‌ها را بدون پاسخ نمی‌گذارد.
 • به این جمله معتقدیم: هر خدمتی که انجام می‌دهیم، به خودمان بازمی‌گردد.
 • ما خدمت به مردم را وظیفه الهی خود می‌شماریم.
 • ما امنیت، سرعت و کیفیت تراکنش مشتریان را تضمین می‌کنیم.
 • فرهنگ استراتژیک داشته باشیم و پرداخت الکترونیک سپهر را به سازمانی استراتژی‌محور تبدیل کنیم.
 • واقع‌بینی، انتقادپذیری، قانع نبودن به وضع موجود و میل به بهبود مستمر از جمله صفات پسندیده کلیه کارکنان شرکت است.
 • به ارزیابی عملکرد کارکنان اهمیت داده شده و تنها عامل ارتقاء‌ افراد است.
 • نوگرایی، نوآوری، خلّاقیت و تحول گرایی از ارکان جدایی‌ناشدنی پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • تمام کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر چشم‌انداز و مأموریت تدوین‌شده را درک می‌کنند و تمامی استعدادها و توانایی‌هایشان را در جهت رسیدن به آن بکار می‌گیرند.
 • اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت بطور مستمر به کارکنان گوشزد می‌شود و در سرلوحه کار آن‌ها قرار می‌گیرد.
 • جوان‌گرایی، نخبه گرایی، بهره وری مستمر و تخصص گرایی از سیاست‌های منابع انسانی پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • تبعیض‌زدایی جزو اصول ارزشی پرداخت الکترونیک سپهر است.
 • با بکارگیری روش‌های منطقی در تعامل اعضاء با یکدیگر، کار گروهی در پرداخت الکترونیک سپهر نهادینه شده است.
 • به ارتقاء فرهنگ جامعه و جایگاه ملّی ایران کمک کنیم.
 • کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر خود را در مقابل اجتماع مسئول می‌دانند و این مسئولیت‌پذیری اجتماعی موجب افزایش اثربخشی کارها و تلاش و کوشش بیشتر آنان شده است.
 • با تلاش پرداخت الکترونیک سپهر ، کمیت و کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در ایران ارتقاء می‌یابد.
 • با تلاش پرداخت الکترونیک سپهر در راستای ترویج فرهنگ پرداخت الکترونیک تردد شهری وترافیک و مصرف سوخت کاهش می‌یابد.
 • «حفظ محیط زیست» با گسترش فرهنگ پرداخت الکترونیک شهرت ماست.
 • با تلاش کارکنان پرداخت الکترونیک سپهر در راستای بهبود مستمر کارها، رضایت مردم از انجام خدمات مالی و پرداخت الکترونیک ارتقاء می‌یابد.
 • هیچ‌گاه کار غیرقانونی یا نامناسب که لطمه به سازمان وارد کند انجام ندهیم.
 • محرمانگی اطلاعات مربوط به مشتریان، کارکنان و سازمان حفظ می‌شود.
 • از فعّالیت‌هایی که در تضاد با وظایف سازمانی است و یا منجر به کاهش عملکرد سازمان می‌شود خودداری می‌شود.
 • تصمیمات، منطقی و بدون توجه به روابط دوستی یا منافع شخصی اتخاذ می‌شوند.
 • اموال و منابع شرکت، در جهت منافع شخصی و یا هدف‌های نامناسب دیگر به کار گرفته نمی‌شود.
 • پذیرش هر نوع رشوه، رشوه‌خواری و پارتی‌بازی جایی در پرداخت الکترونیک سپهر ندارد.
 • از اجرای انفرادیِ کاری که می‌تواند بصورت گروهی انجام شود، پرهیز می شود.
 • موفقیت ذی‌نفعان ما موفقیت ماست.
 • ارزش‌ها و انتظارات پرداخت الکترونیک سپهر برای ذی‌نفعان توصیف شده و با آن‌ها مکاتبات و ارتباطات دوستانه، صادقانه و عادلانه برقرار می‌شود.
 • موفقیت ذی‌نفعان، موفقیت پرداخت الکترونیک سپهر تلقّی می‌شود.
پیمایش به بالا